Hoppa till huvudinnehåll

Aktierelaterade incitamentsprogram

Moberg Pharma har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner och som är avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna vissa av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra anställda. Personaloptionerna har tilldelats vederlagsfritt.

Samtliga fast anställda med en anställningstid överstigande 12 månader den 31 december 2015 är antingen aktieägare eller inkluderade i bolagets incitamentsprogram. Personaloptionerna är uppdelade i elva serier, varav fyra serier har ett lösenpris om 32,75 SEK per aktie, en serie har ett lösenpris om 29,00 SEK per aktie, en serie har ett lösenpris om 16,55 SEK per aktie, en serie har ett lösenpris om 32,22 SEK per aktie, en serie har ett lösenpris om 42,81 SEK per aktie, en serie har ett lösenpris om 36,77 SEK per aktie, en serie har ett lösenpris om 37,64 SEK per aktie och en serie har ett lösenpris om 65,47 SEK per aktie. Personaloptionerna är emitterade av dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, där varje personaloption berättigar till teckning av en teckningsoption.

Varje teckningsoption ger i sin tur rätt till teckning av två stamaktier i Bolaget för program 2008-2010 och rätt till en stamaktie för program 2011 och framåt. Det totala antalet utestående teckningsoptioner uppgick den 31 december 2015 till 979 969 stycken. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 1 208 739 stycken, från 14 217 522 aktier till 15 426 264 aktier.